Privacyverklaring

Privacyverklaring Zorgcoöperatie Noord

Zorgcoöperatie Noord is een overkoepelende kwaliteitsorganisatie die belangen behartigt van kleinschalige zorgondernemers en overeenkomsten met en voor hen sluit. Bij onze coöperatie vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er zijn drie situaties waarvoor Zorgcoöperatie Noord persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen we, als verwerker van cliëntgegevens van onze zorgverleners t.b.v. het administratieve zorgproces, als verwerker contactgegevens en BSN nummers van cliënten verwerken
  • Persoonsgegevens van personeelsleden in dienst worden verwerkt t.b.v. de salarisadministratie
  • Voor sollicitanten geldt dat we voor een hele korte periode gegevens uit de motivatiebrief en cv verwerken.

 

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?
Zorgcoöperatie Noord draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen periodiek controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren en wettelijk vereist is.

Uw rechten
Op grond van de nieuwe wetgeving zijn uw rechten uitgebreid. U hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U hebt verder op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Zorgcoöperatie Noord, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden  tel. 058 2030140 (van 9.00-13.00 uur bereikbaar), mail: secretariaat@www.d1843054-23437.allisp.eu

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

Vastgesteld in bestuur 15-05-2018

Print Friendly, PDF & Email