Gunning Sociaal Domein Leeuwarden en SDF

Zorgcoöperatie Noord heeft vandaag gehoord dat zij een gunning heeft voor het leveren van WMO zorg in de gemeente Leeuwarden in 2016. E.e.a. was nog even spannend i.v.m. de eisen die gemeenten stellen aan zorgaanbieders v.w.b. verzekeringen. Als coöperatie van (inmiddels 88) kleinschalige zorgaanbieders weten wij dat onze leden individueel allemaal afdoende verzekerd zijn. Onze oplossing (met dank aan Dijkstra Assurantiën in Leeuwarden en A.S.R.) is even eenvoudig als innovatief: een vangnet verzekering voor de situaties waar de verzekering van de onderaannemer niet uitbetaalt (onderverzekerd, premie niet betaald, surseance of faillissement). ZCN heeft dit construct na overleg met een jurist voorgesteld aan diverse verzekeraars. Het was niet makkelijk om dit gedaan te krijgen, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Hiermee voorkomen we bijv. dat ondernemers dubbel verzekerd zijn.

Sociaal Domein Fryslân

We hebben inmiddels op 14 oktober ook vernomen dat Sociaal Domein Fryslân voornemens is om ons ook voor Beschermd Wonen te gunnen. Na de stand still periode van 15 dagen zal deze definitief worden. Er is een nieuw perceel geïntroduceerd: beschermd wonen met verblijf voor eigen rekening. Op perceel 2 krijgen alleen de beste vijf aanbieders gunning, en het resultaat is dat wij met trots kunnen zeggen dat wij nummer twee zijn.
Gezien de ontwikkelingen (een positief verlopen verificatiegesprek met SDF) gaan we er voorzichtig optimistisch van uit dat we ook voor Jeugd een gunning zullen krijgen.