Coördinator Bedrijfsbureau

Profielschets

Functienaam: Coördinator

Algemene informatie

Naam instelling : Zorgcoöperatie Noord U.A.
Postadres : Postbus 2669, 8901 AD Leeuwarden
Functie : Coördinator

Kern van de functie

De Coördinator coördineert de werkzaamheden van de Zorgcoöperatie en ziet toe op de gewenste resultaten, die zijn vastgesteld door het bestuur van de coöperatie en haar leden.

Functionaris trekt het project leidend tot ISO 9001 certificering.
Functionaris levert een bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsprocessen.
Functionaris ontwikkelt plannen om de leden en hun cliënten goed te bedienen en richt bedrijfsprocessen daar op in.
Functionaris onderhoudt contacten met leden en instanties of personen waar contractueel een relatie mee is.
Functionaris adviseert het bestuur en ondersteunt hen in hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Plaats in de organisatie

De Coördinator ontvangt functioneel leiding vanuit het bestuur.
Functionaris wordt inhoudelijk aangestuurd door het dagelijks bestuur van de zorgcoöperatie. Functionaris geeft leiding aan het secretariaat.
Contacten en samenwerkingsrelaties worden onderhouden met alle bestuursleden, het declaratiekantoor en administratiekantoor en eventueel gemeentevertegenwoordigers of leveranciers van diensten en producten (zoals ICT-Querentis en QMS-certificering).

Taken in hoofdlijnen

 1. Geeft operationeel leiding aan de Zorgcoöperatie en stuurt aan.
 2. Coördineert contacten met gemeenten, om processen en procedures vlot te laten verlopen
 3. Organiseert projecten, signaleert knelpunten en coördineert verbetertrajecten
 4. Organiseert de kwaliteitsdoelstellingen (plan-do-check-act)
 5. Bereidt vergaderingen voor van het bestuur
 6. Maakt voorstellen voor beleid, procedures en inrichting van het systeem ter ondersteuning
 7. Organiseert certificering van de Zorgcoöperatie
 8. Bewaakt wet- en regelgeving en contractuele afspraken
 9. Ondersteunt de communicatie van de zorgcoöperatie
 10. Coördineert de verantwoording d.m.v. kwaliteitsjaarverslag en prestatie-indicatoren
 11. Vertaalt externe ontwikkelingen naar intern beleid

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis
Op HBO niveau is kennis, inzicht en ruime ervaring nodig op het gebied van management, kwaliteitsbeleid, certificering en communicatie. Naast kennis van processen en projectmatig werken is kennis nodig van regelgeving in de zorg.
Kennis is nodig van projectmatig en planmatig werken.
Analytisch vermogen is vereist bij het doorgronden van diverse problematiek.
Juridische kennis is wenselijk om wijzigingen in de sector te kunnen beoordelen op consequenties voor het werkgebied.

Zelfstandigheid
Er wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd.
De functie wordt, deels, naar eigen inzicht aan de hand van beleidslijnen uitgeoefend.
Het nemen van initiatieven is vereist bij het komen tot oplossingen, het aansturen van de diverse medewerkers en het aandragen van probleemoplossingen.

Sociale vaardigheden
De veelvuldige in- en externe contacten op diverse niveaus vereisen een heldere communicatie stijl, klantgerichtheid, kunnen hanteren van conflicten en omgaan met weerstanden. Bij tegenstellingen is bruggen bouwen de invalshoek. Eisen worden gesteld aan eigenheid bij het bepalen en bewaren van de eigen houding.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
In procedures en communicatie met alle verschillende partijen zijn onjuistheden niet altijd te voorkomen. Inzicht in methodisch denken en handelen zijn dan ook een vereiste voor de functie om juist hierbij de positieve positie van de instelling te kunnen presenteren.
De functionaris drukt met zijn/haar persoonlijkheid een stempel op de zorgcoöperatie.
Eisen worden gesteld aan methodisch handelen.

Uitdrukkingsvaardigheid
Uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties en het opstellen van beleidsnotities, projectplannen en procedures vereisen een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van zeer uiteenlopende, veelomvattende werkzaamheden waarbij frequente verstoringen plaatsvinden. Daarnaast moeten ontwikkelingen en veranderingen op uiteenlopend gebied worden gesignaleerd en geplaatst binnen beleidskaders.

Overige functie-eisen
Doorzettingsvermogen is van belang bij het doorvoeren van veranderingen, controle op de voortgang en representativiteit in verband met de externe contacten.
Eisen worden gesteld aan systematiek in relatie tot beheersmatige werkzaamheden en het plannen en organiseren van werkzaamheden. Eisen worden eveneens gesteld aan flexibele werktijden en bereikbaarheid.

Inconveniënten
Er kan belasting optreden door het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk van planningen, door conflicthantering en het omgaan met tegengestelde belangen.
Ook treedt psychische belasting op door het verantwoordelijk zijn voor resultaten waarop anderen een bepalende invloed hebben en de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van uitkomsten van in gang gezette processen.

Wat biedt de Zorgcoöperatie?

Zorgcoöperatie Noord biedt een prettige werksfeer, een open deur mentaliteit, nauwgezet werken en willen leren van elkaar. Een werkomgeving waarin met enthousiasme, toewijding en creativiteit wordt gewerkt. Een omgeving waarin nieuwe ontwikkelingen worden omarmd als nieuwe kansen.

Arbeidscontract
Aantal contractuele uren : 24 uur per week, in overleg te verdelen, met enige flexibiliteit
Salariëring: conform zwaarte van de functie en ervaring.

Voor informatie over de Zorgcoöperatie kun je contact opnemen met: een bestuurslid of Annie Bremer, huidige projectleider

Hoe reageren?

Sollicitaties kunnen gestuurd worden vóór 27 januari 2016 naar: zie postadres of per mail naar secretariaat@www.d1843054-23437.allisp.eu

In week 5 en 6 worden de sollicitatiegesprekken gevoerd door de sollicitatiecommissie.

Geef een reactie