Alle berichten van René de la Porte

Cliëntenstop Jeugd voor SDF

We zijn als bestuur deze week in overleg geweest met Sociaal Domein Fryslan. De aanleiding hiervoor was dat we binnenkort ons budgetplafond Jeugd zullen gaan overschrijden. SDFryslân heeft daarop per direct, met ingang van 1 juli a.s., een cliëntenstop afgekondigd. Er is tot onze grote spijt binnen SDF geen ruimte om het budgetplafond op te hogen. Concreet betekent dit dat we als Zorgcoöperatie geen nieuwe cliënten meer aan kunnen nemen. Dat is heel teleurstellend en spijtig voor cliënten die zorg van ons willen ontvangen. Nieuwe cliënten kunnen in principe alleen nog terecht bij zorgaanbieders die geen overschrijding hebben. Alleen voor schrijnende situaties, waarvoor geen oplossing voor handen is, wil SDF een uitzondering maken.

Voor onze huidige cliënten kan de zorg gewoon doorlopen, in ieder geval gedurende de looptijd van de beschikking. Wel moeten we een Plan van Aanpak maken met maatregelen om de budgetoverschrijding die zal gaan ontstaan op de lopende beschikkingen te voorkomen of te verminderen.

Let op: de cliëntenstop geldt niet voor gemeenten die zelf contracten jeugd sluiten: Heerenveen, Smallingerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Opsterland, Littensradeel en Sud West.

Administratief Medewerker

Profielschets

Functienaam: Administratief Medewerker

Algemene informatie

Naam instelling : Zorgcoöperatie Noord U.A.
Postadres : Postbus 2669, 8901 AD Leeuwarden
Functie : Administratief Medewerker

Kern van de functie

De Administratief Medewerker is verantwoordelijk voor de administratieve orde in de werkorganisatie van de Zorgcoöperatie

Plaats in de organisatie

De Administratief Medewerker valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator en valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

Taken in hoofdlijnen

 1. Clientadministratie: is verantwoordelijk voor een correcte administratie van cliëntgegevens.
 2. Ledenadministratie: is verantwoordelijk voor een correcte administratie van de leden binnen de ZCN.
 3. Bereikbaarheid: beoordeelt de urgentie van verzoeken op organisatieniveau en bepaalt of en naar wie moet worden doorverwezen zodat vragen tijdig, effectief en met zo min mogelijk belasting van de bestuurders worden beantwoord.
 4. Agenda: stelt prioriteiten tussen urgentie en belang van afspraken op organisatieniveau zodat werktijd effectief wordt benut en de voortgang van belangrijke zaken is gewaarborgd.
 5. Correspondentie: verzamelt voldoende informatie om tot juiste inhoudelijke formuleringen te komen en waarborgt de tijdigheid en voortgang van de correspondentie.
 6. Vergaderorganisatie: Beoordeelt wanneer vergaderingen moeten plaatsvinden, welke betrokkenen en welke inhoudelijke stukken zijn benodigd zodat de vooraarden voor een effectieve vergadering zijn gewaarborgd.
 7. Poststukken: Verkrijgt inzicht in de inhoud van de poststukken zodat kan worden ingeschat welke persoon de post kan afhandelen en distribueert de poststukken tijdig.
 8. Documentatie: Verkrijgt inzicht in de beoogde doelen van de documentatie en de te verwerken informatie zodat waar nodig administratieve ondersteuning kan worden verleend en de volledigheid en juistheid van de documentatie is gewaarborgd.
 9. De Administratief Medewerker is op de hoogte van de wet – en regelgeving omtrent geheimhoudingsplicht en handelt hiernaar.

Deskundigheid

Kennis van administratieve en secretariële processen op minimaal MBO-4 niveau
Kennis van geautomatiseerde tekstverwerking- en informatiesystemen.
Kennis van de werkprocessen en het relatienetwerk van de zorgcooperatie.
Sociale vaardigheid voor het contact met belangrijke relaties van de zorgcooperatie, het telefonisch afhandelen van verzoeken, het wijzigen van afspraken en het afstemmen van tijden en data voor vergaderingen.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van correspondentie, het informeren van belanghebbende en het formuleren van documentatie.

Wat biedt de Zorgcoöperatie

Een prettige werksfeer, een open deur mentaliteit, nauwgezet werken en willen leren van elkaar. Een werkomgeving waarin met enthousiasme, toewijding en creativiteit wordt gewerkt. Een omgeving waarin nieuwe ontwikkelingen worden omarmd als nieuwe kansen.

Arbeidscontract

Aantal contractuele uren : 0,6 FTE met mogelijkheden tot groei
Salariëring: conform zwaarte van de functie en ervaring.
Werklocatie: Leeuwarden

Wat vragen we aan werkervaring?

Ervaring met automatiseringsprogramma’s

Hoe reageren?

Sollicitaties kunnen gestuurd worden vóór 27 januari 2016 naar: zie postadres of per mail naar secretariaat@www.d1843054-23437.allisp.eu

In week 5 en 6 worden de sollicitatiegesprekken gevoerd door leden / bestuursleden (sollicitatiecommissie)

Voor informatie over de Zorgcoöperatie kun je contact opnemen met: een bestuurslid of Annie Bremer, huidige projectleider via het ZCN secretariaat
Telefoon 058 – 20 30 140 of 058 -29 90 250

Coördinator Bedrijfsbureau

Profielschets

Functienaam: Coördinator

Algemene informatie

Naam instelling : Zorgcoöperatie Noord U.A.
Postadres : Postbus 2669, 8901 AD Leeuwarden
Functie : Coördinator

Kern van de functie

De Coördinator coördineert de werkzaamheden van de Zorgcoöperatie en ziet toe op de gewenste resultaten, die zijn vastgesteld door het bestuur van de coöperatie en haar leden.

Functionaris trekt het project leidend tot ISO 9001 certificering.
Functionaris levert een bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsprocessen.
Functionaris ontwikkelt plannen om de leden en hun cliënten goed te bedienen en richt bedrijfsprocessen daar op in.
Functionaris onderhoudt contacten met leden en instanties of personen waar contractueel een relatie mee is.
Functionaris adviseert het bestuur en ondersteunt hen in hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Plaats in de organisatie

De Coördinator ontvangt functioneel leiding vanuit het bestuur.
Functionaris wordt inhoudelijk aangestuurd door het dagelijks bestuur van de zorgcoöperatie. Functionaris geeft leiding aan het secretariaat.
Contacten en samenwerkingsrelaties worden onderhouden met alle bestuursleden, het declaratiekantoor en administratiekantoor en eventueel gemeentevertegenwoordigers of leveranciers van diensten en producten (zoals ICT-Querentis en QMS-certificering).

Taken in hoofdlijnen

 1. Geeft operationeel leiding aan de Zorgcoöperatie en stuurt aan.
 2. Coördineert contacten met gemeenten, om processen en procedures vlot te laten verlopen
 3. Organiseert projecten, signaleert knelpunten en coördineert verbetertrajecten
 4. Organiseert de kwaliteitsdoelstellingen (plan-do-check-act)
 5. Bereidt vergaderingen voor van het bestuur
 6. Maakt voorstellen voor beleid, procedures en inrichting van het systeem ter ondersteuning
 7. Organiseert certificering van de Zorgcoöperatie
 8. Bewaakt wet- en regelgeving en contractuele afspraken
 9. Ondersteunt de communicatie van de zorgcoöperatie
 10. Coördineert de verantwoording d.m.v. kwaliteitsjaarverslag en prestatie-indicatoren
 11. Vertaalt externe ontwikkelingen naar intern beleid

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis
Op HBO niveau is kennis, inzicht en ruime ervaring nodig op het gebied van management, kwaliteitsbeleid, certificering en communicatie. Naast kennis van processen en projectmatig werken is kennis nodig van regelgeving in de zorg.
Kennis is nodig van projectmatig en planmatig werken.
Analytisch vermogen is vereist bij het doorgronden van diverse problematiek.
Juridische kennis is wenselijk om wijzigingen in de sector te kunnen beoordelen op consequenties voor het werkgebied.

Zelfstandigheid
Er wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd.
De functie wordt, deels, naar eigen inzicht aan de hand van beleidslijnen uitgeoefend.
Het nemen van initiatieven is vereist bij het komen tot oplossingen, het aansturen van de diverse medewerkers en het aandragen van probleemoplossingen.

Sociale vaardigheden
De veelvuldige in- en externe contacten op diverse niveaus vereisen een heldere communicatie stijl, klantgerichtheid, kunnen hanteren van conflicten en omgaan met weerstanden. Bij tegenstellingen is bruggen bouwen de invalshoek. Eisen worden gesteld aan eigenheid bij het bepalen en bewaren van de eigen houding.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
In procedures en communicatie met alle verschillende partijen zijn onjuistheden niet altijd te voorkomen. Inzicht in methodisch denken en handelen zijn dan ook een vereiste voor de functie om juist hierbij de positieve positie van de instelling te kunnen presenteren.
De functionaris drukt met zijn/haar persoonlijkheid een stempel op de zorgcoöperatie.
Eisen worden gesteld aan methodisch handelen.

Uitdrukkingsvaardigheid
Uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties en het opstellen van beleidsnotities, projectplannen en procedures vereisen een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van zeer uiteenlopende, veelomvattende werkzaamheden waarbij frequente verstoringen plaatsvinden. Daarnaast moeten ontwikkelingen en veranderingen op uiteenlopend gebied worden gesignaleerd en geplaatst binnen beleidskaders.

Overige functie-eisen
Doorzettingsvermogen is van belang bij het doorvoeren van veranderingen, controle op de voortgang en representativiteit in verband met de externe contacten.
Eisen worden gesteld aan systematiek in relatie tot beheersmatige werkzaamheden en het plannen en organiseren van werkzaamheden. Eisen worden eveneens gesteld aan flexibele werktijden en bereikbaarheid.

Inconveniënten
Er kan belasting optreden door het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk van planningen, door conflicthantering en het omgaan met tegengestelde belangen.
Ook treedt psychische belasting op door het verantwoordelijk zijn voor resultaten waarop anderen een bepalende invloed hebben en de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van uitkomsten van in gang gezette processen.

Wat biedt de Zorgcoöperatie?

Zorgcoöperatie Noord biedt een prettige werksfeer, een open deur mentaliteit, nauwgezet werken en willen leren van elkaar. Een werkomgeving waarin met enthousiasme, toewijding en creativiteit wordt gewerkt. Een omgeving waarin nieuwe ontwikkelingen worden omarmd als nieuwe kansen.

Arbeidscontract
Aantal contractuele uren : 24 uur per week, in overleg te verdelen, met enige flexibiliteit
Salariëring: conform zwaarte van de functie en ervaring.

Voor informatie over de Zorgcoöperatie kun je contact opnemen met: een bestuurslid of Annie Bremer, huidige projectleider

Hoe reageren?

Sollicitaties kunnen gestuurd worden vóór 27 januari 2016 naar: zie postadres of per mail naar secretariaat@www.d1843054-23437.allisp.eu

In week 5 en 6 worden de sollicitatiegesprekken gevoerd door de sollicitatiecommissie.

Gunning Sociaal Domein Leeuwarden en SDF

Zorgcoöperatie Noord heeft vandaag gehoord dat zij een gunning heeft voor het leveren van WMO zorg in de gemeente Leeuwarden in 2016. E.e.a. was nog even spannend i.v.m. de eisen die gemeenten stellen aan zorgaanbieders v.w.b. verzekeringen. Als coöperatie van (inmiddels 88) kleinschalige zorgaanbieders weten wij dat onze leden individueel allemaal afdoende verzekerd zijn. Onze oplossing (met dank aan Dijkstra Assurantiën in Leeuwarden en A.S.R.) is even eenvoudig als innovatief: een vangnet verzekering voor de situaties waar de verzekering van de onderaannemer niet uitbetaalt (onderverzekerd, premie niet betaald, surseance of faillissement). ZCN heeft dit construct na overleg met een jurist voorgesteld aan diverse verzekeraars. Het was niet makkelijk om dit gedaan te krijgen, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Hiermee voorkomen we bijv. dat ondernemers dubbel verzekerd zijn.

Sociaal Domein Fryslân

We hebben inmiddels op 14 oktober ook vernomen dat Sociaal Domein Fryslân voornemens is om ons ook voor Beschermd Wonen te gunnen. Na de stand still periode van 15 dagen zal deze definitief worden. Er is een nieuw perceel geïntroduceerd: beschermd wonen met verblijf voor eigen rekening. Op perceel 2 krijgen alleen de beste vijf aanbieders gunning, en het resultaat is dat wij met trots kunnen zeggen dat wij nummer twee zijn.
Gezien de ontwikkelingen (een positief verlopen verificatiegesprek met SDF) gaan we er voorzichtig optimistisch van uit dat we ook voor Jeugd een gunning zullen krijgen.

Aanbestedingstrajecten Geslaagd!

Voorzitter en Penningmeester zetten 130 handtekeningen
Voorzitter en Penningmeester zetten 130 handtekeningen

De diverse aanbestedingswerkgroepen van ZCN hebben zich de afgelopen maanden een slag in de rondte gewerkt, met geweldig resultaat: we hebben zo goed als álle percelen bij álle gemeenten binnen gehaald! Twee percelen zijn mislukt: WMO volwassenen Heerenveen (dagbesteding en ambulant). Van de 144 percelen hebben we er dus 142 gegund gekregen, dat is 98,6%.

Voor het leveren van zorg na 1 januari moet nog een boel geregeld worden, met name het maken van administratieve structuren en het inregelen van een Electronisch Cliëntdossier. Maar dat is een ander verhaal…

70 miljard AWBZ-premie is niet aan zorg besteed

Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven.

Geen tekorten bij AWBZ Vanaf 2001 waren de premieopbrengsten hoger waren dan de zorguitgaven. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media. In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven. De SP heeft het CPB gevraagd uit te rekenen wat er gebeurt als de AWBZ meer solidair over alle belastingschijven zou worden geheven en de opgebrachte premiegelden ook daadwerkelijk alleen aan zorg zouden worden uitgegeven.

Ruim driekwart van de huishoudens gaat er dan op vooruit, waarbij de laagste inkomens er gemiddeld ruim 2 procent op vooruit gaan en de allerhoogste inkomens (meer dan 5 maal het wettelijk minimumloon) er gemiddeld ruim 3 procent op achteruit gaan. Deze gegevens maken duidelijk dat de AWBZ betaalbaar is uitgaande van de huidige opbrengsten en dat de betaalbaarheid voor driekwart van de huishoudens verder verbetert als we de premieheffing meer solidair maken. Het is derhalve een politieke keuze of we dit geld willen besteden aan de langdurige zorg.

Regering maakt ons wijs dat zorg ‘onbetaalbaar’ zou zijn Als hulpverlener is het goed je niet gek te laten maken door de mantra: de zorg is onbetaalbaar. Dat leidt tot onnodig cynisme. De miljardenbezuinigingen van dit kabinet zijn immers onnodig. Wat niet wegneemt dat er veel te besparen valt zonder te bezuinigen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de concurrentie tussen zorginstellingen, het afschaffen van de verantwoordingsbureaucratie en het kleinschaliger organiseren van de zorg. Auteur: Henk van Gerven (Kamerlid SP, oud huisarts), Bron:MedischContact.Artsennet.nl

Film Gemeente De Friese Meren

Via een film presenteert Gemeente De Friese Meren de werkwijze van de Sociale wijkteams Zorg van de gemeente De Friese Meren. De wijkteams zijn nodig om de nieuwe taken vanuit het Rijk uit te kunnen voeren. De Friese Meren werkt aan verbetering van de dienstverlening door simpel en gericht aan te sluiten bij wat hun inwoners nodig hebben. Hulp wordt dichtbij en snel geregeld. Voor alle vragen op het gebied van hulp, zorg en ondersteuning kunnen burgers contact opnemen met het Sociaal wijkteam. Kijk voor meer de film en meer informatie op de website van De Friese Meren.

Presentatie Inkoopbeleid Zorgkantoor

jelleb
Jelle Boomgaardt, directeur Zorgkantoor Friesland

logoZKOm 10:00 uur vanmorgen zitten we samen op de zevende verdieping bij het Zorgkantoor/De Friesland. Van ZCN waren in ieder geval Marjanne de Boer (ST. Kardan Zorg), Chris Knippenberg (Nocht en Wille Zorg BV) en René de la Porte (Rondomzorg) aanwezig. Jelle Boomgaardt verontschuldigt zich voor het uitstellen van de inkoopbijeenkomst. Er  heeft nog geen politieke besluitvorming plaats gevonden betreffende de Wet Langdurige zorg (WLZ). Pas afgelopen vrijdag is van de staatssecretaris een brief ontvangen, met duidelijkheid over hoe nu verder. Er zal een gefaseerde invoering van de WLZ plaatsvinden.
Fasering:

 • inkoop tussen AWBZ en WLZ in
 • Geen nieuwe lagere zzp’s

Wat weten we nu al van de WLZ?
De WLZ is met name  bedoeld voor Langdurige intensieve zorg, 24/7 met permanent toezicht. Het gaat met name om verblijf met behandeling, intramuraal en deels via Volledig Pakket Thuis (VPT). De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De bestaande zorgkantoren blijven als (onder)uitvoerder de partij die dit praktisch voor hun rekening nemen.
Toegang tot de WLZ loopt via het CIZ en de minister krijgt meer bevoegdheid. Het PGB wordt niet alleen een in de wet vastgelegd recht. Nu nog een subsidieregeling boven op het regiobudget van de zorgkantoren, straks gewoon onderdeel van dit regiobudget. Daarmee krijgt het PGB vanuit de WLZ een zelfde status als ZIN en VPT. Vanuit de indicatie kan een cliënt dan kiezen tussen ZIN, VPT en PGB.

2015 overgangsjaar
2015 is een overgangsjaar. E zal een zogenaamde ‘versmalde awbz’ ingevoerd worden. 17% gaat vanuit de AWBZ naar de ziektekosten verzekeringswet (ZvW). 18% gaat naar de gemeenten (WMO) en 5% gaat naar de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Dan blijft er 60% over. In 2015 blijft het Zorgzwaartepakket (ZZP). Ook in de Versmalde AWBZ is er sprake van ZIN, VPT en PGB. Die laatste wordt beetje anders. Het blijft nog een subsidieregeling. Ook anders zal zijn dat er sprake is van trekkingsrecht. Het geld gaat niet meer op een rekening van de cliënt zelf maar naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Die betalen de facturen uit die de cliënt hen toestuurt. Ook zal er in 2015 nog sprake zijn van een deelbaar PGB. Een indicatie kan deels in ZIN en deels in PGB verzilverd worden. In de WLZ kan dit waarschijnlijk niet meer. Of behandeling in het nieuwe PGB vanuit de WLZ wel in PGB verzilverd kan worden en nder welke voorwaarden is nu nog niet duidelijk.

Pakketterie opent kleine supermarkt in Zorgcentrum Berchhiem

Atelier en cadeaushop de Pakketterie is gehuisvest in Zorgcentrum Berchhiem te Burgum. In september 2014 wordt de Pakketterie uitgebreid met een kleine supermarkt en een boodschappenservice. Onze dagbesteders doen op deze wijze mee in het maatschappelijk verkeer: ze bieden een belangrijk stukje dienstverlening in en vanuit het zorgcentrum. Samen met professionele één op één begeleiding hebben mensen met een verstandelijke beperking bij de Pakketterie een unieke, afwisselende, leuke en zinvolle dagbesteding. Er zijn nog enkele dagbestedingsplaatsen beschikbaar. Voor het complete activiteitenaanbod kijk op: www.pakketterie.nl

Zorgcentrum Berchhiem biedt verschillende vormen zorg onder 1 dak. Er wonen mensen op de afdelingen verzorgd wonen. Daarnaast heeft Berchhiem een verpleegafdeling. Kleinschalig wonen is voor mensen met dementie. Mensen ontslagen uit het ziekenhuis die nog niet naar huis kunnen, kunnenterecht op een revalidatie-afdeling. Er is ook de mogelijkheid voor een tijdelijk opname. Mensen van buitenaf kunnen terecht bij de dagverzorging voor een kopje koffie, een praatje en een gevarieerd dagprogramma. De dagbehandeling biedt daarnaast professionele behandelingen uit het verpleeghuis. En bewoners die nèt wat meer behoefte hebben aan structuur en begeleiding, kunnen terecht op de groepsverzorging.